Universitair Medisch Centrum Groningen

De opleiding

Bachelor
In Groningen is er sinds september 2014 een nieuw bachelor curriculum, G2020. Waar het vorige curriculum bekwaamheid¬gestuurd, multidisciplinair en geïntegreerd met de patiënt centraal is, wordt het nieuwe curriculum G2020 getekend door meer kleinschalig onderwijs en de student in the lead. Er wordt veel waarde gehecht aan de CanMeds en een jaarlaag is verdeeld in vier communities die elk met hun specifieke verdieping centraal zullen staan.

In de BSc-opleiding zijn de studenten op basis van decentrale selectie geplaatst in 1 van de 4 communities: Global Health (engelstalig), Duurzame Zorg, Intramurale Zorg of Molecular Medicine (engelstalig). Binnen deze community hebben de studenten wekelijks gezamenlijke tutor, werkgroepen en LC-groepbijeenkosmten en wordt er wekelijks een ziektebeeld centraal gesteld dat ingeleid wordt met een patiëntcollege. Ook wordt verwacht dat studenten bij elk ziektebeeld de link kunnen leggen met Healthy Ageing. Gedurende de BSc-opleiding is er een graduele opbouw van enkelvoudige, hoog prevalente ziekten naar meer complexe en/of specialistische casuïstiek. Casussen worden geclusterd in thema’s die elk 3 tot 4 weken in beslag nemen teneinde versnippering te voorkomen en structuur voor studenten aan te brengen. De thema’s en ziektebeelden uit het Raamplan zijn leidend voor de inhoud van het curriculum en zijn zodanig gekozen dat er een logische aansluiting is met leerstof van basisvakken en er voldoende aanknopingspunten zijn voor verdieping binnen de LCs. Deze opbouw impliceert dat basisvakken niet langer geconcentreerd worden in jaar 1, maar in alle jaren van de BSc-opleiding aan bod komen.
Tenslotte is er in het derde jaar een periode van 9 weken toebedeeld aan het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden zoals academische vorming en leiderschap. Om studenten meer in the lead te laten zijn van hun eigen onderwijs wordt er in Groningen ook gewerkt met Voucheronderwijs. In dit systeem kunnen studenten zelf onderwijs opzetten en ‘’kopen’’ bij een docent. Hiervoor bestaat het online platform waar plaats is voor creativiteit van zowel studenten en docenten betreffende medisch onderwijs.

Master
Het eerste jaar van de master (M1) bestaat uit de Junior Co-schappen opgedeeld in uit vier blokken: Beweging, Geneeskunde, Heelkunde en Levencyclus. Elke blok bestaat uit vijf weken in het Klinisch Trainings Centrum (KTC), gevolgd door vijf weken in de kliniek. Gedurende de vijf weken in het KTC vindt er herhaling en verdieping van het blok betreffende studiestof plaats zodat je optimaal bent voorbereid voor opvolgende vijf weken in de kliniek. In master 2 (M2) vinden de Senoir Co-schappen plaats in een van de affiliatie ziekenhuizen van het UMCG. Het derde jaar van de master bestaat uit de Wetenschappelijke Stage en de Semi-artsstage.

Speerpunten
G2020 houdt vast aan de beproefde beginselen van het Groningse geneeskunde onderwijs: actief lerende studenten in een probleem- en patiëntgestuurd en geïntegreerd curriculum. Dit onderwijsconcept is gebaseerd op het (sociaal) constructivisme, dat ervan uit gaat dat het verwerven van kennis en vaardigheden vooral het resultaat is van denkactiviteiten van de lerende zelf. Er wordt geleerd door nieuwe informatie te verbinden aan reeds opgedane kennis, waarbij de student zelf een actieve rol heeft.

Wetenschap en onderzoek is op meerdere plekken, in allerlei vormen in het curriculum terug te vinden. De student die op wetenschappelijk gebied meer uitdaging behoeft kan het programma of onderdelen van de Junior Scientific Masterclass volgen (excellentie programma).

Decentrale Selectie
Vanaf september 2013 vindt er 100% decentrale selectie plaats. Op basis van cognitieve en non-cognitieve aspecten worden de studenten in de eerste ronde beoordeeld op de aspecten vooropleiding, activiteiten naast de studie en motivatie. Op basis hiervan wordt een groep direct afgewezen, direct toegelaten of uitgenodigd voor de tweede ronde. De tweede ronde bestaat uit een dag in het UMCG waar de deelnemers worden beoordeeld door middel van verschillende onderwijsvormen, opdrachten en gesprekken.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het adviserend-studentlid Raad van Bestuur UMCG via
studentlidrvb.umcg@umcg.nl
of O&O Raad via oenoraadsf@umcg.nl