Radboud Universitair Medisch Centrum

De opleiding

De opleiding Geneeskunde in Nijmegen is ondergebracht bij het Radboudumc, samen met de opleidingen Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen en Molecular Mechanisms of Disease.

Radboudprofiel
In september 2015 is een nieuw onderwijsprogramma van start gegaan voor de opleiding Geneeskunde. Uitgangspunt daarvoor is het profiel van de ‘Radboudarts’, waarbij je in staat bent om de patiënt als partner te zien, in context kunt denken, interdisciplinair kunt samenwerken en daarbij de perspectieven van molecuul tot maatschappij kunt betrekken. Belangrijke onderdelen zijn het leren van patiënten in de ‘Student meets patient’ contacten en de bijdrage aan innovatie van de zorg middels innovatieprojecten.

In Januari 2018 zal de herziene master Geneeskunde starten die aansluit op het nieuwe  bachelorcurriculum. Hier zal de bekende ‘sandwichstructuur’ behouden worden (een vaste volgorde van coschappen met vóór- en na- onderwijs) die door de visitatiecommissie als uitmuntend is erkend. Andere uitgangspunten zullen zijn samenwerken, activerend onderwijs en coaching.

Medezeggenschap

De studentassessor het algemeen aanspreekpunt en adviseur binnen de medezeggenschap voor alle opleidingen die in Nijmegen onder het Radboudumc vallen. De assessor vergadert onder andere met het faculteitsbestuur, opleidingscommissies en de facultaire studentenraad. Daarnaast heeft de assessor zitting in het College van Assessoren, waarbij eens in de 8 weken informeel overleg wordt gehouden met de rector magnificus en is er nauw contact met de Universitaire Studentenraad.

De studentenorganisatie voor onderwijs en studie (SOOS) is een orgaan dat de  basis vormt van alle medezeggenschap voor Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Studenten die algemene klachten of op- of aanmerkingen hebben over het onderwijs of voorzieningen komen, al dan niet via de jaarvertegenwoordiging, in eerste instantie met het SOOS in contact. Hier wordt men  gehoord en indien nodig doorverwezen naar het juiste gremium. Het SOOS is het meest zichtbare orgaan betreffende de medezeggenschap en heeft een dagelijks bestuur met vaste zittingstijden.

Contact

Meer informatie over de studentmedezeggenschap: www.soos-nijmegen.nl
Meer informatie over de opleiding in Nijmegen: www.radboudumc.nl
Specifieke informatie over Geneeskunde in Nijmegen: http://www.studiegids.science.ru.nl/2015/fmw/prospectus/Geneeskunde/